Zachodniopomorskie e-Zdrowie

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie informuje o podpisaniu Decyzji i przystąpieniu do realizacji projektu pn.”Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie).
Całkowita wartość projektu zgodnie z decyzją nr RPZP.09.10.00-32-002/18-00, zawartą w dniu 21 listopada 2018 roku 39 992 441,92 zł, w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 33 993 575,56 zł 85,00%
Budżet Państwa 3 999 244,19 zł 10,00%
Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę (WZP) 1 000 000,00 zł 2,50%
Środki SPZOZ 999 622,17 zł 2,50%

Partnerzy projektu:
W bezpośredniej realizacji projektu planuje się udział jednostek dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Inne podmioty ochrony zdrowia m.in. szpitale powiatowe, szpitale kliniczne lub niepubliczne jednostki ochrony zdrowia, będą mogły korzystać z rezultatów projektu, w szczególności z e-usług oraz gromadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) na poziomie regionalnym.
Projekt realizowany będzie przez jednostki związane Umową o Partnerstwie:
1. Województwo Zachodniopomorskie –  Lider,
oraz podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego – partnerzy projektu:
2. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie,
3. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,
4. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie”,
5. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki,
7. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
8. Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika,
9. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,
10. Regionalny Szpital w Kołobrzegu– partner projektu,
11. SP ZOZ Woj. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie,
12. Szpital Uzdrowiskowy „Willa Fortuna”- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu,
13. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie,
14. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie.
Cel projektu: Celem projektu jest utworzenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez jednostki medyczne biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego.

Skip to content