Strefa pacjenta

PRAWA PACJENTA

SKARGI I WNIOSKI

POZA KOLEJNOŚCIĄ

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW SZPITALA


Szanowny Pacjencie,

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
  2. Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres: iodo@szgichp.med.pl lub pisemnie poprzez Sekretariat Szpitala.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyłącznie w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 24 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  4. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są instytucje, podmioty świadczące usługi medyczne oraz diagnostyczne na rzecz Szpitala upoważnione z mocy przepisów prawa. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez nasz Szpital.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej poza wyjątkami określonymi w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  8. Pani/Pan ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli nie będzie to sprzeczne z przepisami nakładającymi prawny obowiązek wymagający przetwarzanie na mocy prawa Unii Europejskiej lub ustaw, którym podlega Szpital.
  9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez nasz Szpital, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content