Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Kierownik:
mgr pielęgniarstwa Anna Burdziej
tel. 94 34 09 559
anna.burdziej@szgichp.med.pl

Z-ca Kierownika:
Julita Krzesińska


Lekarze:
lek. med. Wacław Przychodzeń, specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Sławomir Strzałkowski, specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Bożena Głuszkowska-Kanarek, specjalista psychiatrii
lek med. Marek Żmuda, specjalista neurologii

Świadczeń zdrowotnych udziela także wielodyscyplinarny zespół
w składzie:

Logopeda
Psycholog
Fizjoterapeuci
Opiekunki
Personel pomocniczy
Terapeuta zajęciowy

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie jest placówką stacjonarną w której prowadzi się całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego.

Zakład posiada 47 łóżek. Zapewnia profesjonalną opiekę pielęgnacyjną i opiekuńczą pacjentom w różnym wieku, z dużym upośledzeniem zdolności do samodzielnego poruszania się oraz tym, którzy w realizacjach swych podstawowych potrzeb są niemal całkowicie uzależnieni od osób trzecich. Personel Zakładu edukuje pacjenta, przygotowuje do samoopieki i samopielęgnacji, pomaga w adaptacji do sytuacji zmienionej w wyniku choroby.

Oferta świadczeń skierowana jest przede wszystkim do pacjentów, u których proces intensywnego leczenia został zakończony, a kluczowym zadaniem pozostaje intensywna specjalistyczna opieka długoterminowa.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów wymagających całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, którzy w ocenie w skali Barthel nie przekroczyli 40 pkt. Okres pobytu uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Centrum Opieki Długoterminowej

Podstawą skierowania pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego jest:

  • wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub;
  • wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych;
  • wywiad pielęgniarki środowiskowo/ rodzinnej lub pielęgniarki oddziału szpitalnego wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. nr 731).

Do Zakładu nie mogą zostać przyjęte osoby , dla których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest choroba psychiczna, zaawansowana choroba nowotworowa lub uzależnienie.

PROSIMY O POBRANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

ZE WZGLĘDÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH PACJENCI PRZYJMOWANI DO ZPO
POWINNI BYĆ ZASZCZEPIENI PRZECIW COVID-19
(PRZY BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ)

Komplet dokumentów należy złożyć  w budynku Centrum Opieki Długoterminowej /wejście od ul. Dąbrowskiego . Dokumenty są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00. Przyjęcia do Zakładu odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących.

Kierownik Zakładu udziela informacji świadczeniobiorcy albo podmiotowi leczniczemu, o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu.
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym pod nr tel. +48 94 34 06 500
tel. komórkowy 570 770 423.

Podstawy prawne:
1. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).
2. USTAWA o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 112 poz. 654).
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2012.nr 731).

PLANY ROZWOJU

Rok 2020 to nowy rozdział w historii naszego zakładu. Rozpoczynamy bowiem inwestycję – budowę nowego budynku, w którym mieścić się będzie Centrum Opieki Długoterminowej. Nowy obiekt spięty będzie z istniejącym szpitalem łącznikiem. Przedsięwzięcie pomieści około 50 łóżek, zapewni nowoczesną strefę rehabilitacji wraz z kinezyterapią, gabinetami terapii grupowej i indywidualnej oraz gabinetami specjalistycznymi. Zastosowane rozwiązania techniczne dadzą możliwość korzystania z usług osobom niepełnosprawnym. Docelowo Centrum Opieki Długoterminowej będzie nadbudowane o dwie kolejne kondygnacje, co pozwoli na zwiększenie bazy łóżkowej do 100 miejsc. Cała infrastruktura komunikacyjna zarówno piesza jak i drogowa dostępna będzie od strony ulicy Dąbrowskiego. W tym rejonie znajdą się również miejsca parkingowe w łącznej ilości 35, z czego 5 stanowisk przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji datuje się na wrzesień 2022 r.


Inwestycja finansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.

Odwiedziny w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym odbywają się codziennie w godzinach wyłącznie 14:00-17:00 oraz dodatkowo we wtorki i piątki w godzinach 11:00-12:00.

Skip to content