Deklaracja dostępności

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Deklaracja dostępności


Wstęp Deklaracji

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną,
 • część zdjęcia i grafiki w serwisie nie alternatywnych opisów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-07-31.


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją:
  • zmiana kontrastu,
  • skala szarości,
  • możliwość powiększenia lub pomniejszenia wielkości liter na stronie,
  • tryb światła
  • podkreślenie linków
  • zwiększenie czytelności czcionki
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Większość zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis posiada wdrożoną technologie skip link.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie prosimy o kontakt pod adres e-mail: wladyslaw.werra@szgichp.med.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Władysław Werra adres poczty elektronicznej wladyslaw.werra@szgichp.med.pl lub tel. +48 696 036 994. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

Budynek  Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc znajdujący się w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • likwidacja barier architektonicznych,
 • stosowne oznakowania,
 • instalację wind i podjazdów,
 • likwidacja barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń szpitala dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48 – lokal usytuowany częściowo na parterze, częściowo na piętrze, winda, na piętrze toaleta dla osób niepełnosprawnych, przy budynku jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych od strony ulicy Niepodległości, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do szpitala pomoc osobom niepełnosprawnym oferuje personel znajdujący się w recepcji.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin, Polska
Tel.: +48 94 34 09 542
Faks: +48 94 34 23 339

E-mail: sekretariat@szgichp.med.pl
Strona internetowa: https://szgichp.med.pl

Skip to content