Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019-2020  oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta  z badania sprawozdania finansowego.

Badanie powinno spełniać wymogi ustawy o rachunkowości i norm badania ustalone przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Warunki przeprowadzenia badania:

1. Miejsce: Siedziba SZGiChP w Koszalinie.
2 .Możliwość uczestnictwa w inwentaryzacji rocznej.
3. Badanie powinno być zakończone  nie później niż do 15 kwietnia 2020 i 15 kwietnia 2021 roku wraz z przekazaniem sprawozdania i opinii biegłego rewidenta.

Oferta powinna zawierać :

1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta i ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
4. Skład zespołu wykonującego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta
5. Dokumenty poświadczające doświadczenie i znajomość branży , przez osobę bezpośrednio wykonująca badanie.
6. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat
7. Zobowiązaniu się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 w terminie zaproponowanym przez SZGiCHP.

Informacje o podmiocie badanym:
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc :
– prowadzi rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
–  Suma bilansowa za rok 2018         13 082 985,92 zł
– przychody za rok 2018                    15 977 915,24 zł
– przeciętne zatrudnienie na 06/2019       138 osób 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2019/2020 rok” najpóźniej do dnia 20 września 2019 roku do godziny 14:00 w sekretariacie Zamawiającego: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc  ul. Niepodległości 44-48 75-252 Koszalin.
W przypadku przesłania ofert pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Zespołu. 
Przy wyborze biegłego rewidenta oraz sposobie oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

– cena za badanie sprawozdania finansowego
– doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych szpitali

 Wszystkie oferty zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego. Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie pisemnie poinformowany.

Osoby upoważnione do kontaktu: Główny Księgowy lub zastępca

Skip to content