Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48 ,75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej t.j. z dnia 8 września 2016r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach  Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie , w pracowni RTG  i USG oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące działalność w powyżej określonej dziedzinie medycyny w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  lub specjalistycznej praktyki lekarskiej

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej t.j. z dnia 8 września 2016r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) ogłasza konkurs ofert w zakresie terapii wsparcia psychologicznego pacjentów i ich rodzin  w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym oraz  w Oddziale Gruźlicy I i Gruźlicy i Chorób Płuc II z pododdziałem chemioterapii w Koszalinie.
Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty gospodarcze prowadzące prywatną praktykę psychologiczną.

Szczegółowe warunki konkursu oraz  formularz ofertowy można pobierać w Sekretariacie Zespołu -tel.943409542  i na stronie internetowej  www.szgichp.med.pl
Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie  w ciągu 30 dni  od dnia ukazania się ogłoszenia na adres:
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48 .
75-252 Koszalin, lub w Sekretariacie Zespołu   Wejście „C” piętro I do godziny 14.35.
Oferta złożona po terminie zostaje odrzucona i zwrócona oferentowi, bez otwierania.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert  i dostępne będzie na stronie internetowej Zespołu. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie  prawo do  odwołania konkursu ofert , przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu  bez podania przyczyny.
Umotywowane protesty w sprawach dotyczących rozstrzygnięcia konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Zespołu.

szczegółowe warunki konkursu

formularz ofertowy

wzór umowy – medycyna pracy, ZPO, psycholog

wzór umowy – poradnie

wzór umowy – RTG

29.12.2017 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej t .j. z dnia 8 września 2016r. Dz. U. z 2016r. poz.1638 w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, w pracowni RTG i USG oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz w zakresie wsparcia psychologicznego pacjentów i ich rodzin w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc I i II wyłoniono 17 podmiotów leczniczych prowadzących działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz praktyki psychologicznej z którymi zawarto umowy cywilno-prawne o udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 1 stycznia 2018r do dnia 31 grudnia 2020r:

1) Agata Obuchowska-Wojtyniak
2) Lidia Sławińska      
3) Anna Maria Słowik- Gabryelska
4) Mirosława Kowalska
5) Wiesława Zawadzka
6) Henryk Janowski
7) Łukasz Dębicki
8) Izabela Bohdziewicz
9) Joanna Staniewicz
10) Katarzyna Pesta
11) Piotr Wojcieszek
12) Grażyna Mrozińska
13) Maria Thomas
14) Magdalena Fesio
15) Wacław Przychodzeń
16) Marek Żmuda
17) Artur Król

Skip to content