Konkurs ofert

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul.Niepodległości44-48, 75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r  poz.1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych   ze środków publicznych (t .j. Dz. U. z 2016r poz.1793).
Ogłasza konkurs ofert na stanowisko :
Koordynatora Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc I w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. Formularz ofertowy i szczegółowe warunki konkursu można pobierać w Sekretariacie  Zespołu – tel. 943409542  i na stronie internetowej  www.szgichp@med.pl
Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem ”Konkurs na stanowisko Koordynatora Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc I” w ciągu 30 dni  od dnia ukazania się ogłoszenia na adres:
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, lub w Sekretariacie Zespołu   Wejście „C” piętro I do godziny 14.35.
Oferta złożona po terminie zostaje odrzucona i zwrócona oferentowi, bez otwierania.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w ciągu 10 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert  i dostępne będzie na stronie internetowej Zespołu.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie  prawo do  odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia  konkursu.
Umotywowane protesty w sprawach dotyczących rozstrzygnięcia konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w  Sekretariacie  Zespołu.

formularz ofertowy
szczegółowe warunki konkursu

Skip to content