Zaproszenie do składania ofert

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem badania tego sprawozdania.

Badanie powinno spełniać wymogi ustawy o rachunkowości i norm badania ustalone przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Warunki przeprowadzenia badania:

1.Miejsce: Siedziba SZGiChP w Koszalinie.
2.Możliwość uczestnictwa w inwentaryzacji rocznej.
3.Badanie powinno być zakończone  nie później niż do 10 kwietnia 2016 roku wraz z przekazaniem raportu i opinii biegłego rewidenta.

Oferta powinna zawierać :

1.Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2.Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta i ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3.Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
4.Skład zespołu wykonującego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta
5.Dokumenty poświadczające doświadczenie i znajomość branży , przez osobę bezpośrednio wykonująca badanie.
6.Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat
7.Zobowiązaniu się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 w terminie zaproponowanym przez SZGiCHP.

Informacje o podmiocie badanym:
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc :
– prowadzi rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
–  Suma bilansowa za rok 2014         12 571 258,19 zł
– przychody za rok 2014                    13 168 634,93 zł
– przeciętne zatrudnienie na 06/2015       135 osób 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok” najpóźniej do dnia 30 września 2015 roku do godziny 14:00 w sekretariacie Zamawiającego: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc  ul. Niepodległości 44-48 75-252 Koszalin.
W przypadku przesłania ofert pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Zespołu. 
Przy wyborze biegłego rewidenta oraz sposobie oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

-cena za badanie sprawozdania finansowego
-doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych szpitali
 
Wszystkie oferty zostaną przedstawione Radzie Społecznej. Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie pisemnie poinformowany.

Osoby upoważnione do kontaktu: Główny Księgowy lub zastępca.

Skip to content