Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz.U.2011nr 112 poz.654ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie oraz w poradniach zamiejscowych w Białogardzie, Świdwinie i Sławnie, w pracowni RTG i USG oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.
Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub specjalistycznej praktyki lekarskiej. Szczegółowe warunki konkursu oraz formularz ofertowy można pobierać w Sekretariacie Zespołu -tel.943409542 i na stronie internetowej www.szgichp.med.pl
Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres:
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48.
75-252 Koszalin, lub w Sekretariacie Zespołu Wejście „C” piętro I.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert i dostępne będzie na stronie internetowej Zespołu.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozpatrywania ofert bez podania przyczyny. Umotywowane protesty w sprawach dotyczących rozstrzygnięcia konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu 2014
Załącznik nr 1 Konkurs ofert poradnie 2014
Załącznik Nr 2-konkurs 2014
Załącznik Nr 3-konkurs 2014
Załącznik Nr 4-konkurs 2014

Skip to content