Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc jest placówką funkcjonującą na koszalińskim rynku usług medycznych od wielu lat. Jak mówią karty historii: budowę obiektu przy ulicy Niepodległości rozpoczęto 17 maja 1957 roku i zakończono oddając budynek do użytku w dniu 10 grudnia 1960 roku. W owym czasie w Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej pracowało 119 osób. Zorganizowano 8 gabinetów lekarskich, pracownię RTG, RTG małoobrazkowy stały i ruchomy oraz laboratorium analityczno – bakteriologiczne. Dział szpitalny został uruchomiony 16 stycznia 1961 roku. Znajdowały się tam: oddział męski liczący 63 łóżka i niemniejszy oddział kobiecy.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez naszą jednostkę zawsze odbywało się z zachowaniem wszelkich zasad i przepisów prawnych, czego potwierdzeniem była i jest dobra opinia pacjentów. Jednakże ewaluujący rynek i rosnąca konkurencja stawia każdej firmie coraz wyższe wymagania w zakresie oferowanych usług. Ponadto dzisiejsze zasady funkcjonowania ZOZ-ów zrodziły konieczność rywalizacji o pacjenta poprzez potwierdzenie jakości oferowanych usług. Świadomy, współczesny pacjent chce otrzymywać świadczenia tam, gdzie będą spełnione jego wymagania i oczekiwania, dlatego też wybiera taki ośrodek, w którym funkcjonuje System Zarządzania Jakością a jednocześnie traci zaufanie do placówki, która oferuje przeciętność.

Dyrekcja wraz z całym zespołem pracowników była świadoma, że wprowadzanie Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2000 jest procesem trudnym i żmudnym jednakże bezsprzecznie efektywnym. Podstawowym założeniem takiego systemu jest zasada ciągłego, permanentnego doskonalenia. Oparta jest na cyklu Deminga tzw. cyklem P-D-C-A pochodzącym od angielskich słów Plan-Do-Check-Act. Zakłada ona cztery kolejne etapy działania : plan – planuj, do-wykonaj, check – sprawdź, act – działaj. Przedstawione powyżej podejście pozwala zbudować silną organizację którą motywuje postawienie celu oraz późniejszą możliwość monitorowania i rozliczenia tego celu. Ponadto praca na sukces firmy odbywać się będzie w warunkach w których nacisk położony jest na poszukiwanie przyczyny ( doskonalenie ) a nie na naprawianie błędu już zaistniałego.

Właściwe działania rozpoczęły się w lutym 2008r. z chwilą wybrania firmy doradczej. W marcu zarządzeniem Dyrektora powołano Pełnomocnika i Zespół wdrażający. Niezwłocznie rozpoczęły się szkolenia dla pracowników. Następnym krokiem była identyfikacja zachodzących procesów, ustalenie powiązań między nimi oraz opracowanie procedur systemowych, procedur dla procesów pomocniczych i zarządzających ( część administracyjna, techniczna ). Kolejnym dużym etapem było opracowanie procedur dla procesów głównych ( część medyczna ). W tym też czasie zajęliśmy się wdrażaniem dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością oraz opracowaniem Księgi Jakości. Jednocześnie prowadzone były przez firmę doradczą instruktaże wdrożeniowe i czas już też był najwyższy na rozpoczęcie szkoleń dla auditorów wewnętrznych. Czas biegł bardzo szybko, twórczo i nieubłaganie a my bardzo chcieliśmy zakończyć rok z wielkim zasłużonym „prezentem”.

Sukcesem okazało się zaangażowanie do realizacji projektu pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych, funkcyjnych i wszystkich grup zawodowych; zarówno przedstawiciele komórek działalności medycznej, technicznej jak i administracyjnej. Wszyscy wykazali duże zrozumienie i ogromną identyfikację z zakładem.

Na początku listopada 2008r. dokonaliśmy wyboru firmy certyfikującej. Potem już tylko ostatnie, kosmetyczne poprawki i gorączkowe przygotowania całego zespołu do auditu certyfikującego. W dniach 4-5 grudnia 2008r. odbył się audit certyfikujący, w wyniku którego Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc posiadł rekomendację do otrzymania Certyfikatu ISO 9001:2000 w zakresie: „Leczenie stacjonarne i ambulatoryjne, diagnostyka obrazowa i laboratoryjna, profilaktyka i promocja zdrowia, medycyna pracy”.

Zarząd Dyrekcji mając pełną świadomość ogromnego wkładu pracy a co za tym idzie osiągniętych dokonań także tą drogą chciałbym serdecznie podziękować wszystkim bez wyjątku pracownikom naszego Zespołu za zaangażowanie, częstokroć poświęcony prywatny czas oraz trud podjęty na rzecz podnoszenia jakości czynności zawodowych oraz codziennej troski o dobro pacjenta.

Opracowanie:
Jagoda Krężlewicz
Pielęgniarka Naczelna
Pełnomocnik SZJ

Dodaj komentarz

Skip to content