OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Puc w Koszalinie w roku 1998.
Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 11.04.2019 r. w Sekretariacie SZGiChP w Koszalinie, ul. Niepodległości  44-48, w dni powszednie w godzinach od 8:00 –14:00
Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).
Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana (na podstawie wniosku) pacjentowi, lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta za pokwitowaniem.
Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
Podstawa prawna:
1)  art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz.1318 t.j.),
2) § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).
3) § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1743).

Skip to content