Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie:

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej  Oddziału  Gruźlicy i Chorób Płuc I 
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien  spełniać wymagania kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz.896) tj. posiadać:
1)tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i 1 rok pracy w szpitalu,
2)tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i 1 rok w szpitalu,
3)licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 3 lata pracy w szpitalu,
4)licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny i 4 lata pracy w szpitalu,
5)średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji
i zarządzania i 5 lat pracy w szpitalu,
6)średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny i 7 lat pracy w szpitalu
Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien, stosownie do przepisów  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.182 ze zm.). złożyć następujące dokumenty:
1)podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2)dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej,
3)dokument potwierdzający  prawo wykonywania zawodu,
4)opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
5)inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata;
6)oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7)oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

    Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w Sekretariacie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48, 75- 252 Koszalin, w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc I Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ” w terminie 10 dni od dnia opublikowania  niniejszego ogłoszenia. 
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala udostępnia Sekretariat Szpitala.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewidywane jest w terminie do 31 lipca 2017 r. w siedzibie Szpitala. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony pisemnie.

Koszalin, 30 czerwca 2017r.

Skip to content