Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48 , 75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618, z późn.zm.).
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1/Całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami  w oddziałach szpitalnych: gruźlicy i chorób płuc I   i gruźlicy i chorób płuc  II  z pododdziałem chemioterapii  oraz izby przyjęć.
2/Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii-chemioterapii w oddziale szpitalnym gruźlicy  i chorób płuc II  z pododdziałem chemioterapii.
Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej w specjalności: pulmonologii, onkologii, chorób wewnętrznych lub osoby będące w trakcie specjalizacji w zakresie chorób płuc.
Formularz ofertowy i szczegółowe warunki konkursu można pobierać w Sekretariacie Zespołu -tel.943409542 i na stronie internetowej  www.szgichp.med.pl.
Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie  w ciągu 30 dni  od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48 , 75-252 Koszalin, lub w Sekretariacie Zespołu   Wejście „C” piętro I.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w ciągu 10 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert  i dostępne będzie na stronie internetowej Zespołu.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie  prawo do  odwołania konkursu ofert , przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia  ofert  bez podania przyczyny.
Umotywowane protesty w sprawach dotyczących rozstrzygnięcia konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w  Sekretariacie  Zespołu.

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Umowa – Całodobowa opieka

Zadania do umowy

Umowa – Onkologia i chemioterapia

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.581 z późn. zm.)


KOMISJA KONKURSOWA POWOŁANA PRZEZ DYREKTORA SPECJALISTYCZNEGO
ZESPOŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE
ZARZĄDZENIEM NR 20/2016 Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 20I6 ROKU W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  INFORMUJE, ŻE W DNIU 25 LISTOPADA 2016 ROKU  W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA POPRZEDZAJĄCEGO ZAWARCIE UMÓW O PRZYJĘCIE OBOWIĄZKU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH   DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:

A/ W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NAD PACJENTAMI W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC II Z PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII ORAZ IZBY PRZYJĘĆ:
1/USŁUGI LEKARSKIE LEK.MED. WIESŁAWA ZAWADZKA
2/PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA ENGEL
3/INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
      DR.N.MED.MAŁGORZATA-SIPAK
4/INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
      KLARA WIECZOREK-  KOWALCZYK
5/PRAKTYKA LEKARSKA JOANNA BORUCKA
6/ USŁUGI MEDYCZNE ARTUR MAŁEK

B/UDZIELANIA SWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ONKOLOGII-CHEMIOTERAPII
    W ODDZIALE SZPITALNYM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Z PODODDZIAŁEM
     CHEMIOTERAPII:
1/INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
    DOROTA STRĘK-ŚLIWIŃSKA.

Skip to content