Zaproszenie do składania ofert

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
Przedmiotem jest badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o rzetelności i prawidłowości badanego sprawozdania.
Badanie powinno spełniać wymogi ustawy o rachunkowości i normy badania ustalone przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
Oczekiwany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego i przekazania raportu oraz opinii nie później niż do 31 marca 2014 r.
Podmiot ubiegający się o badanie sprawozdania finansowego Zespołu winien do dnia 27 września 2013 do godziny 14:00 złożyć ofertę osobiście lub pocztą – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego – w sekretariacie Zamawiającego: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin (wejście C, I piętro) w godzinach: 8:30 – 14:30.
1. Oferta powinna zawierać informacje o:
– formie prowadzenia działalności,
– wpisie do rejestru biegłych,
– wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
2. Oświadczenie o:
– spełnienie przez podmiot ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu sprawozdania finansowego,
– spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej opinii o badaniu sprawozdania finansowego,
– zobowiązaniu się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok w terminie zaproponowanym przez Zespół.
3. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnej opinii oraz raportu z badania sprawozdania.
Informacje o podmiocie badanym:
– Suma bilansowa za rok 2012 10.543.042,46 zł.
– Przychody za rok 2012 13.342121,71 zł.
– Przeciętne zatrudnienie na 06/2013 135 osób
Osoby upoważnione do kontaktu Główny Księgowy lub zastępca.

Skip to content