Konkurs na stanowisko „Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II’’

Dyrektor  Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul: Niepodległości 44-48 75-252 Koszalin w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko „Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II’’ Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

Kandydaci powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012.182) oraz Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1.Podanie  o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2.Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego  stanowiska,
3.Prawo wykonywania zawodu,
4.Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
5.Inne dokumenty;  w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6.Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
7.Zaświadczenie o niekaralności.

Oferty zamknięte z adnotacją :

 „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II-go”
 Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres:

Specjalistyczny Zespól Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Niepodległości 44-48,75-252 Koszalin.

Na kopercie kandydat zgłaszający się do konkursu umieszcza swoje imię, nazwisko, adres oraz numer  telefonu  kontaktowego.

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych  osobowych w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego na dane stanowisko.

O terminie konkursu kandydaci zostaną poinformowani  indywidualnie.
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.
Bliższe informacje uzyskać można telefonicznie pod numerem 094-340-95-42.

Skip to content