Konferencja „Zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej”

W dniu 8 maja 2009 roku w Sali Konferencyjnej Banku Gospodarki Żywnościowej w Koszalinie odbyła się Konferencja Szkoleniowa „Zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej”. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu dydaktycznego. Przeprowadziły ją studentki pielęgniarstwa studiów niestacjonarnych II° Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, panie: Małgorzata Jarocka, Agnieszka Goch – Budna, Anna Jasiecka, Jolanta Rosińska oraz Bogumiła Zwindowska.
Patronat nad Konferencją objęły następujące instytucje:
1) Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,
2) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koszalinie oraz
3) Komisja Pielęgniarek Epidemiologicznych działająca przy
4) Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.
Zmiany systemowe zachodzące w naszym kraju w dziedzinie ochrony zdrowia wymuszają na wszystkich poziomach podnoszenie jakości oferowanych i wykonywanych świadczeń a co za tym idzie wzrost kompetencji zawodowych oraz wykształcenia. Najliczniejszą grupę zawodową środowiska medycznego stanowią pielęgniarki a wśród nich prym wiodą pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz środowiskowo – rodzinne. Toteż na ich „barkach” spoczywa ogromne odium odpowiedzialności gdyż stanowią trzon zespołu interdyscyplinarnego. Mają też pełną świadomość jak znaczącym zmianom uległa ich działalność zawodowa. W toku ewolucji osiągnięta została samodzielność zawodu tzn. pielęgniarki przejęły znaczną część działań i czynności dotychczas zarezerwowanych dla innych profesjonalistów. Dlatego też dla każdej pielęgniarki praca i zawód są głównymi determinantami stymulującymi aktywność edukacyjną i zawodową. Wynika to przede wszystkim z dynamicznego rozwoju nauki i wiedzy, szczególnie tych ich obszarów, z którymi są związane profesjonalna opieka i pielęgnowanie. Transformacja systemowa to jeden z wielu czynników wyzwalających aktywność edukacyjną i zawodową. Wszyscy musimy umieć odnaleźć się w nowych warunkach, które wymagają otwartości na zmiany, elastyczności i pomysłowości.
Jednakże niezbędny nam we wszystkich dziedzinach rozwój cywilizacji przyniósł ze sobą nie tylko korzyści przekładające się na usprawnienie życia codziennego – pociągnął też za sobą wiele niepokojów i ewidentnych, rozpoznawalnych zagrożeń; między innymi chorobami cywilizacyjnymi i psychospołecznymi. Wśród nich szczególną rolę pełnią choroby zakaźne
i zakażenia. Stanowią one współcześnie jeden z największych w świecie problemów epidemiologicznych, sanitarno-higienicznych, ekonomicznych i prawnych. Od kilku lat obserwuje się rozwój pielęgniarstwa epidemiologicznego. Pielęgniarka epidemiologiczna powinna więc zapewnić specjalistyczną informację w zakresie identyfikacji, zapobiegania
i kontroli zakażeń, odpowiadać za monitorowanie i nadzór nad procedurami i zabiegami związanymi z wysokim ryzykiem zakażeń. Analizując powyższe sformułowania nietrudno dostrzec przyczynę i potrzebę zorganizowania konferencji obejmującej niniejsze zagadnienia dla tak dobranego grona odbiorców.
Spotkanie otworzyła w imieniu organizatorów pani Małgorzata Jarocka witając serdecznie licznie przybyłych gości, prelegentów jak też uczestników. Pani Agnieszka Goch – Budna podjęła się pełnienia roli moderatora. W czasie konferencji zaprezentowanych zostało przez interesujących prelegentów wiele ciekawych tematów.
Pierwszy wykład zaprezentowała dr Litwińska – Zujko omawiając zagadnienie: „Pierwsze szczepienia – ważny wybór”. Ze względu na szerokie zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich lat w zakresie zarówno profilaktyki jak i kalendarza szczepień nie każdy „mały” pacjent ma możliwość skorzystania ze wszystkich dostępnych środków ochrony, jakimi są szczepienia a w szczególności te „zalecane” często ze względów ekonomicznych. Mimo, iż niosą one za sobą szalenie niewymierne korzyści. Naszą jednak rolą jest nieść niezbędne informacje i wiadomości każdemu pacjentowi.
Następnie zgromadzeni goście i słuchacze z dużym zainteresowaniem wysłuchali prezentacji pani Dyrektor Elżbiety Galińskiej – Gruchała pt. „Bezpieczny pacjent – bezpieczny personel”. Pani Dyrektor od wielu lat jest niezmiennie zagorzałą orędowniczką przedmiotowej tematyki, toteż wystąpienia jej cieszą się od lat niezmiennym zainteresowaniem.
Szczególnie ważny wymiar dla zgromadzonych pielęgniarek miał wykład mgr Ewy Wojciechowskiej – Przewodniczącej Sądu przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek Położnych
w Koszalinie. Poruszyła w nim zagadnienia związane z „Odpowiedzialnością zawodową pielęgniarek położnych”. W dobie globalizacji i szerokiego dostępu do masowych środków informacyjnych nasz pacjent ma pełną świadomość posiadanych praw, więc pamiętajmy, że jego oczekiwania wobec nas i naszej działalności jest w pełni świadome i dojrzałe.
Znamienną była też prelekcja zaprezentowana przez panią dr Reginę Wasilewską – Kita Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. Poruszyła temat „Gruźlica w ataku – prawda czy fałsz?” Przypomniała nam ona, iż gruźlica z powodów społecznych, ze względu na drogi szerzenia się zakażenia oraz relacje między zakażeniem a zachorowaniem zajmuje w problematyce zdrowia publicznego bardzo ważne miejsce.
Kolejną prezentację przedstawiła pani Małgorzata Jarocka – Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego – Przewodnicząca Komisji Epidemiologicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie nosiła ona tytuł „Zapobieganie zakażeniom – synonimem dobrej jakości”. Zarówno goście jak i uczestnicy mieli możliwość wysłuchać bardzo ciekawych informacji, które są wynikiem doświadczeń zgromadzonych na polu zawodowym oraz dużej wiedzy fachowej zdobytej w toku sięgania po nowości w dziedzinie epidemiologii przez panią przewodniczącą.
Z dużym zainteresowaniem została też przyjęta tematyka zaprezentowana przez mgr Janinę Skorek – Kierownika Działu Epidemiologii PSSE w Koszalinie, a mianowicie „Realizacja szczepień obowiązkowych kluczowych 2008roku”. Jedną z fundamentalnych dziedzin pracy pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej stanowi praca w punkcie szczepień, stąd proces związany z realizacją tych zadań cieszy się również zainteresowaniem.
Do udziału w konferencji zaproszenie przyjęli także przedstawiciele naukowi firmy Glaxo Smith Kline: pani Magdalena Duk i pan Hubert Lewandowski. Zaprezentowali wykład omawiający tematykę związaną z inwazyjną chorobą pneumokokową i rakiem szyjki macicy. Mimo, iż w tej materii wiele już powiedziano i temat jest nam bliski – słuchaczki podeszły do niego z dużym zainteresowaniem.
Oprócz wyżej wymienionych gościliśmy też przedstawicieli firmy Ecolab: panią Arletę Stawinogę i pana Janusza Babiarczyka. Tematyka tego wystąpienia zamknęła jakby „klamrą” zagadnienia przewijające się podczas całej konferencji gdyż oparta była na omówieniu zasad przeprowadzania dezynfekcji w gabinecie zabiegowym, higienicznego mycia rąk oraz podstawowych dróg szerzenia się zakażeń. Ta prezentacja, choć z pozoru znajoma nam wszystkim zawsze powinna budzić zdrowe emocje. Tak też było i tym razem.
Z dużą satysfakcją należy odnotować, iż konferencja cieszyła się znaczącym zainteresowaniem, / choć ilość miejsc była niestety ograniczona /. Wzięło w niej udział
 92 uczestników – głównie pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Celowo
też powzięto decyzję o przeprowadzeniu ankiety ewaluacyjnej zawierającej 6 pytań / ze skalą ocen od 5 do 1 /. Wzięły w niej udział wszystkie 92 panie – oddając 85 prawidłowo wypełnionych ankiet. Po dokonaniu analizy obliczono średnią ocen do każdego pytania. Poniżej przedstawiamy jej wyniki:

1) Czy konferencja wzbogaciła Pani/Pana wiedzę na temat profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych?
Zgodność z oczekiwaniami /średnia ocen/: 4,89
2) Czy konferencja spełniła Pani/Pana oczekiwania?
Zainteresowanie tematyką /średnia ocen/: 4,81
3) Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y uczestnictwem w konferencjach lub szkoleniach o zbliżonej tematyce?
Sposób prezentacji /średnia ocen/: 4,94
4) Jak ocenia Pani/Pan sposób przygotowania i prowadzenie poszczególnych sesji przez prelegentów?
Organizacja konferencji /średnia ocen/: 4,89
5) Jak ocenia Pani/Pan organizację konferencji?
/średnia ocen/: 4,87
6) Jak ocenia Pani/Pan atmosferę w trakcie trwania całej konferencji?
Atmosfera podczas konferencji /średnia ocen/: 4,85

Organizując konferencję miałyśmy pełną świadomość, iż poruszana problematyka jest dobrze znana całemu środowisku pielęgniarskiemu, jednakże wyszłyśmy z założenia, że permanentne uaktualnianie wiedzy wychodzi nam tylko na korzyść. Zresztą proces ten jest nierozerwalnie związany z podnoszeniem jakości oferowanych przez nas świadczeń i zapewnia naszym pacjentom – podmiotom naszej działalności profesjonalną opiekę. Natomiast znajomość zagadnień związanych z profilaktyką zakażeń i chorób zakaźnych zaowocuje bezpieczeństwem zarówno naszym jak i naszych podopiecznych.

W imieniu organizatorów oraz własnym składam wyrazy podziękowania wszystkim gościom, prelegentom i uczestnikom za udział jak też i cenne uwagi, z których rodzi się już materiał na następne spotkanie szkoleniowe. Pozostajemy w nadziei na następne spotkanie w takim bądź podobnym gronie z otwartością na szeroką tematykę związaną z nowościami lub problemami dotyczącymi innych podobnych zagadnień.

Dodaj komentarz

Skip to content