zakład gruźlicy i chorób płuc

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy


I. Ogólne założenia zakładu

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie jest placówką stacjonarną w której prowadzi się całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego.

Zakład posiada 27 łóżek. Zapewnia profesjonalną opiekę pielęgnacyjną i opiekuńczą pacjentom w różnym wieku, z dużym upośledzeniem zdolności do samodzielnego poruszania się oraz tym, którzy w realizacjach swych podstawowych potrzeb są niemal całkowicie uzależnieni od osób trzecich. Personel Zakładu edukuje pacjenta, przygotowuje do samoopieki i samopielęgnacji, pomaga w adaptacji do sytuacji zmienionej w wyniku choroby.

Oferta świadczeń skierowana jest przede wszystkim do pacjentów, u których proces intensywnego leczenia został zakończony, a kluczowym zadaniem pozostaje intensywna specjalistyczna opieka długoterminowa.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów wymagających całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, którzy w ocenie w skali Barthel nie przekroczyli 40 pkt. Okres pobytu uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta.

II. Skierowanie

Podstawą skierowania pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego jest:

• wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub;
• wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym
   leczeniu w warunkach szpitalnych;
• wywiad pielęgniarki środowiskowo/ rodzinnej lub pielęgniarki oddziału szpitalnego
   wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. nr 731).

Do Zakładu nie mogą zostać przyjęte osoby , dla których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest choroba psychiczna, zaawansowana choroba nowotworowa lub uzależnienie.

PROSIMY O POBRANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Skierowanie do ZPO


Wniosek o wydanie skierowania


Wywiad pielęgniarski


Oświadczenie o płatności


Oświadczenie dotyczące przedstawiciela ustawowego


Oświadczenie o odbiorze pacjenta


Oświadczenie dotyczące dokumentacji znajdującej się w ZPO


Skala BarthelaKomplet dokumentów należy złożyć w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym ul. Niepodległości 44-48 wejście C. Dokumenty są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Przyjęcia do Zakładu odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących.
Kierownik Zakładu udziela informacji świadczeniobiorcy albo podmiotowi leczniczemu, o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu.
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym pod nr tel. +48 94 34 09 559, 94 34 06 736.

Podstawy prawne:
1. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych     ze środków publicznych1) (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).
2. USTAWA o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 112 poz.     654).
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie
    kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych   
    (Dz.U.2012.nr 731).

PERSONEL
• kierownik: mgr pielęgniarstwa Anna Burdziej
• Za- Kierownika: Mariola Żak

Lekarze:
• lek. med. Wacław Przychodzeń, specjalista chorób wewnętrznych
• lek. med. Zdzisław Bociąg, specjalista psychiatrii
• lek med. Marek Żmuda, specjalista neurologii
• lek. med. Mirosława Dudzicz, specjalista: chorób wewnętrznych, pulmonologii,
   anestezjologii

Świadczeń zdrowotnych udziela także wielodyscyplinarny zespół w składzie:
Logopeda
Psycholog
Fizjoterapeuci
Opiekunki
Personel pomocniczy
Terapeuta zajęciowy