zakład gruźlicy i chorób płuc

Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc informuje o podpisaniu umowy o dofinansowanie
Projektu „Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy
i Chorób Płuc w Koszalinie”
Nr RPZP.09.01.00-32-0002/18-00  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna
Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 21 368 506,28 zł w tym:
- EFRR          80%
- BP        10%
- Beneficjent      10%.

Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj.