zakład gruźlicy i chorób płuc

13.11.2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (t. j. z dnia 9 listopada 2018r. Dz. U. z 2018r. poz. 2190) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.1510 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert :

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1/ Całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami w oddziałach szpitalnych wraz z izbą przyjęć, tj. w oddziale gruźlicy i chorób płuc I  oraz w oddziale gruźlicy i chorób płuc II z pododdziałem chemioterapii;
2/ Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii-chemioterapii w oddziale szpitalnym gruźlicy i chorób płuc II z pododdziałem chemioterapii.

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej w specjalności : pulmonologii, onkologii oraz chorób wewnętrznych dla lekarzy chcących podjąć specjalizację w zakresie chorób płuc lub lekarzy  będących w trakcie specjalizacji w zakresie chorób płuc.

Wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, szczegółowe warunki konkursu oraz  formularz ofertowy można pobierać w Dziale Kadr (pok.106) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc - tel. 943406748  i na stronie internetowej  www.szgichp.med.pl

Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych” w Dziale Kadr (pok.106) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48 (75-252) Koszalin albo przesłać drogą listowną w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r do godz.14.35  na adres  (75-252) Koszalin ul. Niepodległości 44-48.

Oferta złożona po terminie zostaje odrzucona i zwrócona oferentowi, bez otwierania. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 7 dni od upływu terminu składania dokumentów.

Rozstrzygnięcie konkursu dostępne będzie na stronie internetowej Szpitala-www.szgichp.med.pl. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie  prawo do  odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu  bez podania przyczyny. Umotywowane protesty w sprawach dotyczących rozstrzygnięcia konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu

Szczegółowe warunki konkursu (onkologia i chemioterapia)

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy (onkologia i chemioterapia)

Wzór umowy

Wzór umowy - onkologia i chemioterapia

przeczytaj więcej